اتحاد طلایی اسیا AGU

گـروه تولیـدی و بازرگانی شـرکت اتحاد طلایی آسـیا (AGU) در سـال ۱۳۷۳ بـه ثبـت رسـید و از آن زمـان همـراه بـا دیگـر شـرکتهای گـروه (فنرلـول ایـران و کرن لیبـرز پـارس) در زمینه تامیـن و تولیـد قطعـات خـودرو فعالیـت می نماید.

در گامی دیگر علاوه بر تولید و تامین، خدمت جدیدی را ظرف سالیان گذشته آغاز نموده و همزمان با ارائه محصولات فنرلول ایران، با همکاری شرکتهای قطعه ساز داخلی و خارجی که مورد تایید خودرو سازان کشور میباشد، قطعات با کیفیت را با تجربه ای غنی از گذشته گردآوری کرده است و محصولات خود را به شرکتهای خودرو ساز داخلی و خدمات پس از فروش و همچنین بازار یدک ارائه می نماید.

در منشور اخلاقی شرکت اتحاد طلایی آسیا، ارائه خدمت بر مبنای کیفیت ممتاز قطعات، وفای به عهد، انجام سریع امور، رفتار منصفانه و قانونمند، صداقت و درستی در کارها و مشتری مداری را سرلوحه امور قرار دارد.

ایـن شـرکت با اسـتفاده از تجـارب و توانایی های کارشناسـان خـود بهتریـن و بـا کیفیت تریـن قطعـات را در یـک مجموعـه جمـع آوری نمـوده و بـرای عرضـه در اختیـار نماینـدگان اسـتانی قـرار میدهـد تـا مشـتریان گرامـی بـه بهتریـن لـوازم یدکـی دسترسـی داشـته باشـند.

برنامه ریزی جهت تامین کالاهای با کیفیت عالی رسالت اصلی شرکت میباشد.

نمایش 1–16 از 302 نتیجه