اتحاد طلایی اسیا AGU

گـروه تولیـدی و بازرگانی شـرکت اتحاد طلایی آسـیا (AGU) در سـال ۱۳۷۳ بـه ثبـت رسـید و از آن زمـان همـراه بـا دیگـر شـرکتهای گـروه (فنرلـول ایـران و کرن لیبـرز پـارس) در زمینه تامیـن و تولیـد قطعـات خـودرو فعالیـت می نماید.

در گامی دیگر علاوه بر تولید و تامین، خدمت جدیدی را ظرف سالیان گذشته آغاز نموده و همزمان با ارائه محصولات فنرلول ایران، با همکاری شرکتهای قطعه ساز داخلی و خارجی که مورد تایید خودرو سازان کشور میباشد، قطعات با کیفیت را با تجربه ای غنی از گذشته گردآوری کرده است و محصولات خود را به شرکتهای خودرو ساز داخلی و خدمات پس از فروش و همچنین بازار یدک ارائه می نماید.

در منشور اخلاقی شرکت اتحاد طلایی آسیا، ارائه خدمت بر مبنای کیفیت ممتاز قطعات، وفای به عهد، انجام سریع امور، رفتار منصفانه و قانونمند، صداقت و درستی در کارها و مشتری مداری را سرلوحه امور قرار دارد.

ایـن شـرکت با اسـتفاده از تجـارب و توانایی های کارشناسـان خـود بهتریـن و بـا کیفیت تریـن قطعـات را در یـک مجموعـه جمـع آوری نمـوده و بـرای عرضـه در اختیـار نماینـدگان اسـتانی قـرار میدهـد تـا مشـتریان گرامـی بـه بهتریـن لـوازم یدکـی دسترسـی داشـته باشـند.

برنامه ریزی جهت تامین کالاهای با کیفیت عالی رسالت اصلی شرکت میباشد.