در هنگام حرکت در سرپایینی در کدام حالت مصرف سوخت خودرو کمتر است؟